شــرایـط و ضـوابـط
گارانتی محصولات

شرایط گارانتی محصولات

guarantee

ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ گارانتی و واراﻧﺘﻰ ﻣﺤﺼﻮﻻت

ﺧﻮدروﻫﺎى ﺗﻮﻟﯿﺪى شرکت ﺳﺮوش دﯾﺰل ﻣﺒﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺖ دوﯾﺴﺖ ﻫﺰار کیلومتر و ﯾﺎ ﻣﺪت 36 ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﯾﻞ درب کارخانه )ﻫﺮ کدام زودﺗﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد ( ﻣﺸﻤﻮل گارانتی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. مالک ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﯾﺎ و ﺧﺪﻣﺎت گارانتی، ﻣﻠﺰم و ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮاﯾﻂ درج ﺷﺪه در کتابچه گارانتی ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. همچنین شرکت ﺳﺮوش دﯾﺰل ﺑﻪ ﻣﺪت ده ﺳﺎل از آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت و ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﻰ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
قطعه مصرفی/اجرتشرایط
ضمانت خودرو۳ سال یا ۲۰۰ هزار کیلومتر
ضمانت خدمات تعمیری۲ ماه یا ۳۰۰۰ کیلومتر
صفحه کلاچنصف ضمانت در صورت ایراد کیفی
روغن موتوردر صورت تعمیرات موتور
روغن گیربکسدر صورت تعمیرات گیربکس
رگلاژ ترمز۶ ماه از تاریخ تحویل
كليه فيلترهاغير گارانتى
تسمه ها١۰۰۰۰ كيلومتر در صورت ايراد كيفى
باطرىیک سال
تيفه برف پاک كن١۰۰۰۰ كيلومتر در فورت ايراد كيفى
لامپ- فيوزها۱۰۰۰۰ کیلومتر
ضديخدر صورت تعمير موتور
DPF١٨ ماه يا ٣۰ هزاركيلومتر
ضمانت قطعات تعميرى۶ماه يا۱۰۰۰كيلومتر
ركلاژ دربتا ۲۰۰۰۰كيلومتر
تست كلى موتوردر صورت تعميرات وايراد فنى
فيلر گيرى۳۰۰۰۰ كيلومتر
شستشو وتميز كردن سيستم سوفت رسانىبه هزينه مشترى
لنت ترمز
۱۰۰۰۰ كيلومتر در صورت ايراد كيفى
تنظيم معور وجلو بندىتا ۳۰۰۰۰ کيلومتر
هواكيرى سيستم هيدروليك۶ماه-در صورت بروز نقص در سيستم هيدروليكى
شارز كاز كولر١٢ ماه از تاريخ تحويل
سيستم صوتى١٢ ماه يا ۲۰۰۰۰ كيلومتر از تاريخ تحويل
رنگ
١٨ ماه از تاريخ تحويل
لاستيكمعادل ضمائت
كيسه هواده سال مسئوليت صحت عملكرد

ـــ موارد مشمول گارانتی

ﺗﻌﻬﺪات گاراﻧﺘﻰ ﺷﺮکت ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺟﺮت کار، ﺗﻌﻮﯾﺾ ﯾﺎ ﺗﻌﻤﯿﺮ ﻗﻄﻌﻪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺟﺎﻧﺒﻰ(ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎرج از ﺗﻌﻤﯿﺮگاه)ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪات ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮاردي اﺳﺖ که ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎ، ﺷﺮاﯾﻂ گاراﻧﺘﻰ ﺑﺮاي آن ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮده و ﻣﻮرد ﺗﺎﺋﯿﺪ کارﺷﻨﺎﺳﺎن ﺷﺮکت ﺳﺮوش دﯾﺰل ﻣﺒﻨﺎ ﻧﯿﺰ ﻗﺮار گرﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.