ایـــده هــای جــدیــد، دســتــاوردهــای جــدیــد

تست درایو محصولات

تست درایو

Test drive

چشم انداز ما این است که بتوانیم با تولید و عرضه محصولات با استاندارهاى جهانى در آینده اى نچندان دور کیفیت حمل و نقل عمومى کشور را ارتقاع دهیم.

گسـترده فـروش و خدمـات پـس از فـروش خـود را در سراسـر کشـور در جهـت جلـب رضایـت مشـتریان ایجـاد کـرده اسـت و بـا تـلاش بـى شـائبه مدیـران و کارکنـان شــرکت ســروش دیــزل مبنــا و نــگاه هوشــمندانه آنــان بــه مقولــه توســعه شــرکت ، اقداماتــى در زمینــه توســعه ظرفیــت تولیــد و افزایــش گســتره محصــولات صــورت گرفتــه اســت کــه در همیــن راســتا در ســال 1398 به تولید و عرضه محصولات یوآز روسیه نیز اقدام نموده است.

ثبت درخواست تست درایو