امداد جاده

 

نرخ ایاب و ذهاب امداد (ریال)

موضوع

شرح موارد

کرایه ثابت

کرایه هر کیلومتر

ایاب و ذهاب

امداد جاده تا 50کیلومتر (فقط رفت یا برگشت)

      600,000     

          20,000     

امداد جاده بین 50 تا 100 کیلومتر(فقط رفت یا برگشت)

      700,000     

          20,000     

امداد داخل شهری

      200,000     

          10,000     

 

جهت ارتباط با واحد امداد سروش دیزل مبنا با شماره تلفن ۰۹۱۹۰۲۹۰۴۸۵ تماس حاصل نمایید.