ایـده های جدید، دستاوردهای جدید

شــرکــت ســروش
دیــــــزل مــــبـــنـــا

محصولات ما

شاســی باری. ون بـــاری . ســــواری کــــاری H350

همراه عالی برای رانندگان، راه حل تجاری ایده آل برای صاحبین ناوگان حمل و نقل و دوستدار محیط زیست است. با کابینی که بر اساس نیازهای آنها طراحی شده است.

هـیـــونـــدای HD65 ، هـیـــونـــدای HD78

همراه عالی برای رانندگان، راه حل تجاری ایده آل برای صاحبین ناوگان حمل و نقل و دوستدار محیط زیست است. با کابینی که بر اساس نیازهای آنها طراحی شده است.

اتــوبـــوس سروش IVECO

همراه عالی برای رانندگان، راه حل تجاری ایده آل برای صاحبین ناوگان حمل و نقل و دوستدار محیط زیست است. با کابینی که بر اساس نیازهای آنها طراحی شده است.

کشـــنده IVECO SWAY

همراه عالی برای رانندگان، راه حل تجاری ایده آل برای صاحبین ناوگان حمل و نقل و دوستدار محیط زیست است. با کابینی که بر اساس نیازهای آنها طراحی شده است.

چشم انداز ما این است که بتوانیم با تولید و عرضه محصولات با استاندارهاى جهانى در آینده اى نچندان دور کیفیت حمل و نقل عمومى کشور را ارتقاع دهیم.

گسـترده فـروش و خدمـات پـس از فـروش خـود را در سراسـر کشـور در جهـت جلـب رضایـت مشـتریان ایجـاد کـرده اسـت و بـا تـلاش بـى شـائبه مدیـران و کارکنـان شــرکت ســروش دیــزل مبنــا و نــگاه هوشــمندانه آنــان بــه مقولــه توســعه شــرکت ، اقداماتــى در زمینــه توســعه ظرفیــت تولیــد و افزایــش گســتره محصــولات صــورت گرفتــه اســت کــه در همیــن راســتا در ســال 1398 به تولید و عرضه محصولات یوآز روسیه نیز اقدام نموده است.

درباره‌ی ما

About Us

اخبار و اطلاعیه ها

پیشرفت در فناوری دیزل

در این مقاله، به تازگی‌ترین پیشرفت‌ها و تکنولوژی‌های مورد استفاده در خودروهای دیزل می‌پردازیم. از موتورهای با بهره‌وری بالا گرفته تا سیستم‌های توزیع جدید

ادامه مطلب

لیست نمایندگی ها

درخواست مشاوره خرید

همه روزه از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۱۸:۰۰ آماده پاسخ گویی به سوالات شما هستیم